Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 04.11.2015 r dotyczące zapytania ofertowego

 Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”.
Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1

 

Kod odpadu 19 08 05

Wymagania ogólne Zamawiającego.

 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego.
 • Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych odpadów ściekowych ma następować zgodnie z ustawą o odpadach Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem wymagania  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257)
 • Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w opisie przedmiotu zamówieni stanowiący  zał. nr 1

Termin realizacji.

 • od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

Sposób przygotowania oferty.

 • Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Przewidywana ilość osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni w Piekoszowie w okresie 12 miesięcy: ok. 1500 Mg.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.

 • najniższa cena

Warunki płatności:

 • Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonaną usługę dołączając do każdej faktury kopię protokołu przekazania odpadów.
 • Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbywa się w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp z o.o. ul Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów lub drogą elektroniczną na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 18.11.2015r. do godz 10.00 z dopiskiem na kopercie „ Oferta na „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”.  Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godzinie 1015.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

–  Karolina Dudek tel. 41 306 10 12 (wewn. 23)

 

Prezes Zarządu

Jerzy Wijas

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wyniki badań osadu