Zwroty kosztów budowy sieci wybudowanych przez inwestorów prywatnych

Szanowni Klienci,

W związku z licznymi zapytaniami inwestorów dotyczącymi budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w przypadku braku przebiegu sieci w sąsiedztwie działki, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że obecnie Spółka nie posiada wolnych środków finansowych na rozbudowę sieci wodociągowych, które nie zostały ujęte w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 – 2027”.
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie jest w nienajlepszej kondycji finansowej. W ostatnich latach Spółka odnotowywała bowiem stratę finansową (wynik netto):
• w roku 2018:     (- 227 tyś zł)
• w roku 2017:     (- 240 tyś zł)
• w roku 2016:     (- 425 tyś zł)
Ponadto na koniec 2018, ZUK odnotował ujemne saldo na rachunku bieżącym, co oznacza że bieżące koszty i wydatki musieliśmy sfinansować z zaciągniętego kredytu obrotowego.
Płynność finansowa jest dla każdego przedsiębiorstwa krytyczna, a brak gotówki ogranicza możliwości rozwoju i eliminowania zaległości. Stan taki jest wynikiem niebilansowania się opłat za wodę i ścieki z kosztami działalności, dodatkowo część klientów nie płaci za wykorzystaną wodę i odbiór ścieków.
Należy przypomnieć, iż zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie uwzględniają kosztów ponoszonych na eksploatację ujęcia wody w Lesicy (oddanego od użytku pod koniec 2018 roku) oraz kosztów (zwrotów) przejmowania sieci od inwestorów prywatnych.
Wobec powyższego na dzień dzisiejszy Spółka nie jest w stanie w 100% dokonywać zwrotów za budowę sieci nieujętych w wieloletnim planie rozwoju, zatwierdzonym przez Radę Gminy w sierpniu 2019, dlatego też proponujemy inwestorom, którzy wybudowali sieć z własnych środków możliwość odzyskania kosztów budowy w wysokości 10% udokumentowanych nakładów w ciągu 8 lat od dnia przekazania sieci na własność Spółce (w przypadku wyrażenia takiej woli), w postaci zwrotu gotówki lub w rozliczeniach za dostawę wodę i odprowadzanie ścieków.
Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za powstałe niedogodności.

Marcin Heliosz

Prezes ZUK w Piekoszowie Sp. z o.o.