HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY (aktualizacja na IV tydzień maja)

Informujemy o aktualizacji harmonogramu odczytów wodomierzy na kolejny tydzień  maja.

III tydzień maja:

– 17 maja Łubno;

– 17-18 maja Szczukowice;

– 17-18 maja Łosień;

– 17-21 maja Brynica;

– 18, 20-21 maja Rykoszyn;

– 19-21 maja Micigózd;

– 19-21 maja Łosienek;

– 21 maja Stara Wola, Julianów.

IV tydzień maja:

– 24-28 maja Brynica;

– 24-28 maja Micigózd;

– 24-28 maja Rykoszyn;

– 24-25 maja Łosienek;

– 26 maja Jeżynów / Lasek;

– 27-28 maja Wincentów.

W zależności od sytuacji mogą nastąpić niewielkie zmiany w harmonogramie. Na bieżąco będziemy podawać kolejne informacje dotyczące następnych miejscowości.

Jak rozpoznać pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie?

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z Klientami posiadają przy sobie:

– legitymację służbową:

Legitymacja odczytującego stan wodomierzy zawiera numer legitymacji, zdjęcie pracownika, imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy pracownika, pieczęć p.o. zarządu wydającego legitymację, datę wydania legitymacji.

– pisemne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości w celu naprawy, kontroli, wymiany urządzeń należących do przedsiębiorstwa, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, założenia plomb, usunięcia awarii oraz odczytu licznika. Upoważnienie zawiera imię i nazwisko danego pracownika. Upoważnienie posiada pieczęć firmową. Upoważnienie jest ważne wraz z legitymacją służbową.

Informacje dodatkowe:

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie są ubrani w stroje firmowe. Posiadają dokument związany ze sprawdzeniem aktualizacji danych z umów, formularz zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej oraz tabele, w które wpisują stan wodomierzy.