OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

„Budowę rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)”

1. Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszów
Tel.  (41) 375-14-62; Fax: (41) 306 10 12
Strona internetowa: https://zukpiekoszow.pl/, http://zukpiekoszow.naszbip.pl/
Zadanie finansowane jest przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

2. Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.)
 oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz szczegółowe informacje można uzyskać
w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszów
lub telefonicznie, tel. (41) 375-14-62, w godzinach 830-1400.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:
http://zukpiekoszow.naszbip.pl/- link BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marta Wojdyła, tel. 41 37 51 46;
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)”.

Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień:
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112600-1 Wycinanie i napełnianie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112441-8 Tarasowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur kanalizacyjnych
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej
stanowiących załącznik SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia – w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a) spełniają warunki udziału w przetargu wymienione w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
 - Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu – art. 24 ustawy j.w.
c) przyjmą pozostałe warunki wyszczególnione w SIWZ,

7. Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej oferty, jedynym kryterium będzie:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Cena	60%
2	Okres udzielonej gwarancji, rękojmi	20%
3 	Termin realizacji zadania	20%

9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2017r.
do godziny 1000 w Siedzibie „ZUK w Piekoszowie Sp. z o.o.”, Sekretariat. Oferty można składać
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017r. o godzinie 1015 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych
w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszów, (pokój nr 21).

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Piekoszów, dnia 29.09.2017.  							Zakład Usług Komunalnych 											w Piekoszowie Sp. z o.o.

										Prezes Spółki
										Jerzy Wijas
SIWZ -rurociąg grawitacyjny 
Załącznik nr1
KS czI WŚ_D15 ter_PKP zam_p01-41 
KS czI WŚ_D15 ter_PKP zam_p42-89 
KS czII WŚ_D16 ter_PKP zam_p01-30 
KS czII WŚ_D16 ter_PKP zam_p31-60 
KS czII WŚ_D16 ter_PKP zam_p61-90

ZAŁĄCZNIK 2- wzór umowy 
ZAŁĄCZNIK 3_oswiadczenie_warunki_-1 
ZAŁĄCZNIK 4_oswiadczenie_wykluczenie 
ZAŁĄCZNIK 4a_oswiadczenie_o niezaleganiu 
ZAŁĄCZNIK 5_grupa_kapitalowa 
ZAŁĄCZNIK 6_Wykaz robót 
ZAŁĄCZNIK 7 -wykaz osób 
ZAŁĄCZNIK 8 do SIWZ-wzór Formularza Ofertowego +