Informacja

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że chlorowanie wody
pobieranej z ujęć Piekoszów I i Piekoszów II prowadzone będzie w ramach działań
profilaktycznych, zapobiegawczych i nie jest podyktowane stwierdzeniem obecności
bakterii w sieci zarządzanej przez Spółkę.
Jednocześnie informujemy, że próba wody, w której stwierdzono występowanie bakterii
z grupy coli została pobrana z nowego odcinka sieci (z hydrantu), wybudowanej przez
prywatnego inwestora. Próby wody zostały pobrane przed oddaniem go do użytku a na
obecną chwilę odcinek ten nie jest eksploatowany przez ZUK w Piekoszowie.
Przedmiotowy odcinek sieci został poddany niezwłocznie dezynfekcji i dodatkowemu płukaniu
po zakończeniu tych czynności woda ponownie zostanie przebadana pod kątem bakteriologicznym
na koszt inwestora. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i dokonaniu odbiorów
technicznych przedmiotowy odcinek zostanie oddany do eksploatacji.
W związku z zaistniałą sytuacją zostało wprowadzone profilaktyczne chlorowanie całej sieci,
które zgłoszono do Sanepidu, a w dniu 23.10.2017r. zostaną pobrane kontrolne próby wody do
analizy pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych z ujęć wody Piekoszów I i Piekoszów II.
O wynikach badań niezwłocznie poinformujemy Pana Wójta oraz mieszkańców.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z CHLOROWANIEM ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w PIEKOSZOWIE SP.Z O.O.
PRZEPRASZA MIESZKAŃCÓW i ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O CIERPLIWOŚĆ I WROZUMIAŁOŚĆ.
z poważaniem
Prezes Zarządu
Jerzy Wijas