Informacja

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową zadania
(znak postępowania 01/PP/2017) pn.:

„Budowa rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (BABIA)”


Informujemy, że:
1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 928.665,94 zł brutto;
2) Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
a) KODRAIN JUSTYNA KOZIEŁ ul. Górna 18, 2-415 Kielce.
3) cena oferty brutto: 1 147 000,00 zł
4) terminu wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ (pkt.8) tj. zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31.08.2018r;
5) okresu gwarancji jakości: 60 miesięcy;
6) warunków płatności zawartych w ofertach: zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.