INFORMACJA O WYNIKACH przetargu

Informujemy, że w dniu 02.04.2015 r. o godz. 08:30 rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu asenizacyjnego do Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie”.
W załączeniu pełna informacja o wynikach