Informacja o złożonym wniosku o dofinansowanie unijne na rozbudowę systemu wodociągowego

Niniejszym informujemy, iż Nasz wniosek “Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” o dofinansowanie unijne na operacje “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację i zakwalifikował się do kolejnego etapu 

Informujemy, iż na tym etapie wnioski podlegały ocenie w ramach kryteriów wyboru operacji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na tego typu operacje. W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. o przyznanie pomocy uzyskał wymagane minimum punktowe (12 pkt) i został umieszczonych na liście rankingowej operacji informującej o kolejności przyznawania pomocy na operacje typu z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wnioski te będą podlegały dalszej ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, której zakończenie przewidziane jest na styczeń 2020. Po tym procesie Zarząd Województwa dokona ponownego zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji, która zawierała będzie informacje po pozytywnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz ostateczne kwoty przyznanej pomocy.