Informacja w sprawie przetargu

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową zadania
(znak postępowania 01/PP/2017) pn.:

„Budowa rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych
do cieku A (BABIA)”

Informujemy, że komisja przetargowa unieważnia postępowanie, zgodnie
z Art. 93 ust.1 pkt.4 PZP , gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu protokół z pracy komisji.
Pobierz