Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w Piekoszowie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza oferentów do składania ofert na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-urbanistycznej inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi”

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU

BZP – ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie
zał. nr 1 – wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
zał. nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
zał. nr 4 – wykaz usług
zał. nr 5 – wykaz osób
zał. nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej
zał. nr 7 – oświadczenie
zał. nr 8 – wzór zobowiązania
zał. nr 9 – wzór oświadczenia prawa autorskie
zał. nr 10 – wzór umowy
Mapka