zał. nr 1 – wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie