zał. nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia