Nowe ujęcie wody

Spółka 30.08.2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie unijne na prace rozpoznawcze i budowę nowego ujęcia wody w zachodniej części obszaru gminy, które odciąży ujęcie wody Szczukowice, zaopatrujące obecnie zachodnie miejscowości. Dodatkowo w ramach zadania planuję się budowę wodociągu w Gałęzicach, uniezależniającego Spółkę od infrastruktury zakładu Nordkalk w Miedziance.

Wniosek o przyznanie pomocy „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” został złożony dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

27.04.2020 r. Spółka podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00104-65150-UM1300142/19 z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie „Rozbudowy systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” na kwotę 1 917 808 zł, co stanowi 63,63 %.

28 czerwca 2021 roku ogłoszony został przetarg na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Termin otwarcia ofert to 19 lipca 2021 roku godzina 10.30.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 818 091,92 zł brutto.

19 lipca Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie unieważnił postępowanie ze względu na to, że najniższa proponowana oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17 sierpnia po dokonaniu zmian w PFU oraz SIWZ ogłoszono kolejny przetarg na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Termin otwarcia ofert to 30 sierpnia 2021 r.

Do 3o sierpnia wpłynęły dwie oferty: jedna na kwotę brutto 430 795,20 zł, zaś druga na kwotę brutto 943 096,35 zł. W związku z tym, że najniższa oferta mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania przetarg został rozstrzygnięty. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana 14 września 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

13 września 2021 roku ogłoszony został przetarg na Rozbudowę systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów. Oferty można składać do 27 września 2021 roku do godz. 10.00. W postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.

AKTUALIZACJA

Firma, która złożyła najniższą ofertę w przetargu na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” nie podpisała umowy w wyznaczonym terminie. W związku z tym Spółka ogłosiła kolejny przetarg. W postępowaniu złożona została jedna oferta na kwotę 630 000,00 zł brutto. W całości kwoty znaczną część stanowi wynagrodzenie za usługi i prace związane z zaprojektowaniem stacji uzdatniania wody. Jest to kwota 181 425,00 zł brutto. Jeśli z wyników badań wody po wykonaniu odwiertów okaże się, że projektowanie stacji nie jest konieczne wtedy wartość kontraktu wynosić będzie 448 575,00 zł brutto. Umowa została podpisana 29 października 2021 roku. Termin wykonania to 30 czerwca 2022 roku.

Przedmiot umowy dzieli się na następujące etapy:

  • Etap I – Opracowanie projektu robót geologicznych;
  • Etap II – Uzyskanie od stosownych organów państwowych pozwolenia na wykonanie odwiertów;
  • Etap III – Wykonanie odwiertów;
  • Etap IV – Badania wody ustalające zakres projektu technologicznego (w zależności od wyników analizy):

wariant 1: konieczność zaprojektowania stacji uzdatniania wody;

wariant 2: brak konieczności zaprojektowania stacji uzdatniania wody;

  • Etap V – Wykonanie projektu nowego ujęcia wody wraz z obiektami budowlanymi i technologicznymi oraz projektu nowej sieci wodociągowej;
  • Etap VI – Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń.