Nowe ujęcie wody

Spółka 30.08.2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie unijne na prace rozpoznawcze i budowę nowego ujęcia wody w zachodniej części obszaru gminy, które odciąży ujęcie wody Szczukowice, zaopatrujące obecnie zachodnie miejscowości. Dodatkowo w ramach zadania planuję się budowę wodociągu w Gałęzicach, uniezależniającego Spółkę od infrastruktury zakładu Nordkalk w Miedziance.

Wniosek o przyznanie pomocy „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” został złożony dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

27.04.2020 r. Spółka podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00104-65150-UM1300142/19 z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie „Rozbudowy systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” na kwotę 1 917 808 zł, co stanowi 63,63 %.

28 czerwca 2021 roku ogłoszony został przetarg na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Termin otwarcia ofert to 19 lipca 2021 roku godzina 10.30.