OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I PRZEPOMPOWNIE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie posiada biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków komunalnych typu SBR, na którą oprócz ścieków komunalnych dopływają także ścieki przemysłowe z zakładów przetwórstwa mięsnego, które charakteryzują się podwyższonym ładunkiem zanieczyszczeń, co ma wpływ na koszty oczyszczania tych ścieków.

W wyniku procesów oczyszczania ścieków na oczyszczalni powstają następujące odpady: skratki, piaski i osady ściekowe. Odwodniony osad jest transportowany i poddawany procesom R10 przez firmę: Zakład Usług Komunalnych CELINY Sp. z o.o.

Na całość systemu kanalizacyjnego składają się: główna przepompownia ścieków zlokalizowana na terenie oczyszczalni oraz 23 przepompownie ścieków w miejscowościach: Piekoszów, Podzamcze, Szczukowice, Szczukowskie Górki, Jaworznia Gniewce, Brynica, Łaziska, Janów, Micigózd.

W dniu 02.07.2019 r. Spółka złożyła wniosek do Dyrektora RZGW w Krakowie o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. W dniu 6 marca 2020 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał decyzję, znak: KR.RUZ.421.1.196.2019.AS, udzielającą Spółce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Cieku A (Babia). Decyzja została zaskarżona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Piekoszów „NATURA”. W dn. 30.09.2020 r. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr 142/2020/KUZ umorzył postepowanie odwoławcze i odrzucił skargę Stowarzyszenia „NATURA”. W dn. 20.10.2020 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie stwierdził wygaśniecie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Cieku A (Babia) wylotem, oczyszczonych ścieków komunalnych z dn. 10.05.2016 r., znak: ZU-430-6/16, tym samym decyzja Dyrektora RZGW w Krakowie z dn. 06.03.2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.196.2019.AS, stała się ostateczna w dniu 30.09.2020 r.