Ogłoszenie

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Piekoszów Uchwały Nr XL/275/2017
z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działając na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ogłasza zatwierdzone taryfy na okres
od 30 czerwca 2017 do 29 czerwca 2018 roku…. POBIERZ