Ogłoszenie o zamówieniu

1.Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54 a
26-065 Piekoszów;
tel/fax: 41 375-14-62
NIP: 959-183-08-43
REGON: 260241972,
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 strona internetowa Zamawiającego – www.zukpiekoszow.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Home

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

– kod odpadu: 19 08 05, ustabilizowane komunalne osady ściekowe
– ilość osadu do wywozu w ramach umowy: 1600 ton
– zawartość suchej masy osadu: ok. 10-20%
– Oczyszczalnia ścieków w Piekoszowie
– za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy.
– odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy.
– ważenie załadowanych pojazdów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wywóz osadu realizowany będzie partiami po napełnieniu kontenera podstawionego przez Wykonawcę.
– potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie co miesiąc na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę.
– wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie.

Warunki wymagane od Wykonawcy:
– wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów
– transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych,
– systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym,
– solidność i niezawodność wykonywanej usługi.

Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych wielkości. Zamawiający wyznaczy miejsce postoju kontenerów dogodne do opróżnienia.
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostępną do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu przez Wykonawcę jak również z terenem robót.
W sytuacji, gdy wykonawca wygrał przetarg, reklamacje w tym dotyczące zmian wartości Oferty na podstawie błędów dokumentacji czy nie uzyskania przez wykonawcę wystarczających informacji odnoście warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90513600-2 – Usługi usuwania osadów
90513700-3 – Usługi transportu osadów
90513800-4 – Usługi obróbki osadów
90513900-5 – Usługi likwidacji osadów

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie
Załącznik nr 3 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 4 – wykaz usług
załącznik nr 5 grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 7 – specyfikacja