Przetarg na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

PFU
SIWZ
zał. nr 2 – dane historyczne – wydobycie wody
zał. nr 3 – formularz oferty
zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków
zał. nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej
zał. nr 7 – wykaz podwykonawców
zał. nr 8 – wykaz usług
zał. nr 9 – wykaz osób
zał. nr 10 – oświadczenie
zał. nr 11 – wzór zobowiązania
zał. nr 12 – wzór umowy