Przetarg „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

SIWZ

zał. nr 1 – PFU

zał. nr 2 – dane historyczne – wydobycie wody

zał. nr 3 – formularz oferty

zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków

zał. nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

zał. nr 7 – wykaz podwykonawców

zał. nr 8 – wykaz usług

zał. nr 9 – wykaz osób

zał. nr 10 – oświadczenie

zał. nr 11 – wzór zobowiązania

zał. nr 12 – wzór umowy