SUSZA!!! OSZCZĘDZAJMY WODĘ!!!

Szanowni Odbiorcy,

W związku z:
• utrzymującym się okresem bezdeszczowym połączonym z wysokimi temperaturami,
• ryzykiem niewystarczającego zabezpieczenia mieszkańców Gminy w wodę pitną w okresie letnim,
• zaobserwowanym obniżaniem się zwierciadła wody w studniach,

prosimy o racjonalne korzystanie z wody, szczególnie na cele inne niż bytowe tj. ograniczenie podlewania pól rolnych, łąk, ogródków przydomowych, trawników, napełniania basenów, oczek wodnych i stawów, mycia samochodów, maszyn rolniczych i innych pojazdów.

Pamiętajmy, iż brak racjonalniej polityki wykorzystania wody może w okresie letnim, z uwagi na mniejszą dostępność wody, spowodować ograniczenia w jej dostawie.

Dlatego też apelujemy o nieużywanie wody do podlewania, mycia, napełniania basenów i oczek w godzinach 7.00 do 10.00 oraz 16.00 do 22.00 tj. w okresach większego zapotrzebowania na wodę.

Jednoczenie przypominamy, iż zgodnie z REGULAMINEM DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Piekoszów Nr XVI/128/2019 z dnia 31 października 2019r., Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. może wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody.
Mamy nadzieję, iż sytuacja Nas do tego nie zmusi, a więc dbajmy wszyscy o wodę!!

Dziękujemy i liczymy na współpracę,
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

 

§ 15.    (Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności:
a) jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
b) jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony środowiska naturalnego,
c) w przypadku braku wody na ujęciu,
d) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
e) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
f) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. W sytuacjach opisanych w ust. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców usług.