UJĘCIE WODY PIEKOSZÓW II

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód GP. 6223- 15/10/11 z dnia 14.01.2011 r. ważne do 14.01.2030 r.

Ujęcie wody stanowi studnia nr 2, wykonana w 1974 r. o głębokości 80,0 m i maksymalnej wydajności 181,53 m3/h przy depresji s =10,15 m. Ujmowana woda wykorzystywana jest dla potrzeb wodociągu grupowego w Piekoszowie zaopatrującego w wodę część gminy Piekoszów. Na terenie ujęcia znajdują się cztery zbiorniki wyrównawcze o pojemności V=300 m3 każdy i średnicy 8 m, Spółka eksploatuje jeden z nich, pozostałe wymagają gruntownej modernizacji.

Ujmowana woda w badanym zakresie pod względem fizykochemicznym spełnia wymogi stawiane dla wody przeznaczonej do spożycia i nie wymaga ciągłego uzdatniania. Jednak ze względu na występujące zanieczyszczenia bakteriologiczne (w 2018r. dwukrotnie: w czerwcu i w sierpniu) woda od dnia 01.10.2018 r. poddawana jest stałemu chlorowaniu. Woda jest uzdatniana dopuszczalną dawką określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. ilość chloru wolnego w dostarczanej wodzie nie może przekraczać 0,3 mg/dm3.