Wezwanie do składania ofert dodatkowych

Dotyczy ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 1/2015 w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału w terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu”
Zobacz pełną treść wezwania
Załącznik do wezwania