ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

Stałą obsługę serwisową i konserwację oraz bieżące naprawy urządzeń AKPiA
zamontowanych i eksploatowanych w obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych
na terenie gminy Piekoszów.

Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 30.09.2016r.