ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.  zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wywóz i utylizację odpadów z oczyszczalni ścieków             
w Piekoszowie o kodach:

- 19 08 01 – skratki
- 19 08 02 – zawartość piaskowników


Usługę należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Prosimy o przedstawienie sposobu realizacji zamówienia  oraz warunków płatności.

Oferty należy przesłać na adres biuro@zukpiekoszow.pl do dnia 31.08.2016r.