Wydawanie warunków przyłączenia oraz odbiory przyłączy bez opłat

Szanowni Klienci informujemy, że w związku z wejściem w życie od 19.09.2020r. Ustawy z dn. 13.02.2020r. (Dz.U. poz. 471) o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 19a pkt. 10 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72), Zakład nie będzie pobierał opłat za wydawanie warunków przyłączenia do sieci oraz odbiory przyłączy.

Wobec powyższego cennik Naszych usług z dniem 19 września uległ zmianie. Wydawanie warunków przyłączenia oraz odbiory przyłączy będą bezpłatne. Natomiast w związku z dodatkowymi kosztami związanymi ze stanem epidemiczmym wzrosły ceny pozostałych usług.

Zmianie uległ również druk wniosku o wydanie warunków przyłączenia oraz wniosek o odbiór techniczny przyłączy wod.-kan. – wzory dokumentów dostępne są w zakładce „do pobrania”.