Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zukpiekoszow.pl 

Data publikacji strony internetowej: 1 luty 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 kwiecień 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej;

– nie zapewniono dostępności wszystkich dokumentów do pobrania;

– dla informacji brak właściwej relacji;

– elementy nawigacyjne podlegają na właściwościach zmysłowych;

– na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych;

– nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu między tekstem a tłem;

– na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury;

– na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków;

– na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście;

– na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów;

– brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów;

– strona nie posiada języka określonego w atrybucie.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 kwietnia 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Mateusz Zbroszczyk – biuro@zukpiekoszow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 375 14 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. znajduje się w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej 54 a. Biuro mieści się na I piętrze do którego prowadzą schody, w budynku nie ma windy. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Toaleta na parterze i piętrze budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów. Nie ma wyznaczonego odrębnego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do biura Zakładu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.