Oczyszczalnia ścieków

Spółka 18.12.2019 r. złożyła wniosek o pożyczkę na okres 15 lat z 30 % umorzeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dziedzinie Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi dla zadania „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi” z wkładem własnym wynoszącym 5% wartości zadania oszacowanego na 30 000 000,00 netto. 27.05.2020 r. Spółka podpisała umowę pożyczki nr 1744/20 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 28 914 000,00zł, w zakresie której zrealizowane miało zostać zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi”. 03.11.2020 r. Spółka ogłosiła konkurs na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-urbanistycznej inwestycji pn. „Zabezpieczanie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi. Następnie 15.03.2021 roku powołano Sąd Konkursowy w składzie:

– Adam Nosek – Przewodniczący (pracownik spółki);

– Marta Domagała – Członek (pracownik spółki);

– Marek Szczerba – Członek (przedstawiciel Urzędu Gminy w Piekoszowie);

– Dr hab. Inż. Jarosław Gawdzik – Członek (Profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Kierownik Katery Technologii Wody i Ścieków);

– Dr hab. Inż. Bartosz Szeląg – Członek (Profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Katedra Geotechniki i Gospodarki Odpadami).

Sąd konkursowy po zapoznaniu się z pracami uznał jednogłośnie, że wszystkie złożone w konkursie prace nie spełniają warunków określonych w regulaminie przez co nie mogą zostać poddane ocenie. W związku z tym konkurs został unieważniony.

W związku z tym, że dotychczas nie była wykonana ekspertyza budowlana oczyszczalni Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności jej przeprowadzenia. Po rozeznaniu rynku, które odbyło się w maju i na początku czerwca 2021 roku Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. ogłosił 16 czerwca 2021 roku zapytanie ofertowe, które zostało wysłane do 10 firm i instytucji wykonujących tego rodzaju ekspertyzy. Do 30 czerwca 2021 roku wpłynęła jedna oferta złożona przez Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji – ul. Przemysłowa 23; 35-105 Rzeszów. Obecnie trwają rozmowy na temat terminu i sposobu przeprowadzenia ekspertyzy.

Ekspertyza została wykonana zgodnie z terminem. Zawiera ona zarówno ocenę stanu technicznego urządzeń oczyszczalni, ale również badania gruntu na okoliczność przesiąknięć związanych ze stanem technicznym reaktora. W ekspertyzie znajdują się również  ocena stanu betonu, z którego wykonano reaktor, która opiera się również na jego badaniu. Dokument wykonany został przez ekspertów w tej dziedzinie. Stwierdza się nim m.in. że badania gruntu świadczą o szczelności zbiornika żelbetowego reaktora więc nie można mówić o przesiąknięciach nieczystości do gruntu. Ponadto na podstawie badań konstrukcji obiektu reaktora stwierdzono erozję powierzchni ścian i lokalne złuszczenia wypraw zabezpieczających ściany i wylewki cementowej na stropie nad wewnętrznymi zbiornikami ciśnieniowymi, które są typowymi uszkodzeniami wynikającymi z długotrwałej eksploatacji w uciążliwych warunkach zewnętrznych. Stwierdza się, że zbiornik reaktora z korytem kraty schodkowej pod względem konstrukcyjnym znajduje się w stanie technicznym nie zagrażającym bezpieczeństwu obiektów. Brak szczelności pneumatycznej stropu powoduje, że pod względem użytkowym jest to sytuacja nieodpowiednia. Powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni.

Po zapoznaniu się z ekspertyzą Zarząd Spółki powziął decyzję, że wniosek pożyczkowy i umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stały się nieaktualne i należy doprowadzić do wypowiedzenia umowy.

Wykonana ekspertyza potwierdziła też, że problemem oczyszczalni jest przede wszystkim to, że żywot techniczny konstrukcji obiektów oczyszczalni szacuje się na 20-30 lat. W tej sytuacji podjęcie działań gwarantujących właściwe oczyszczanie ścieków należy uznać za niezbędne i stosunkowo pilne. Autorzy ekspertyzy wskazują dwa rozwiązania:

– Zastosowanie mechanicznego oczyszczania ścieków (usunięcie zanieczyszczeń pływających i wleczonych w procesie cedzenia i zawiesin mineralnych w procesie sedymentacji) i dalej transport ścieków do Oczyszczalni ścieków w Sitkówce, którą zarządzają Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.;

– Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ścieków.

Z racji kosztów, które przy modernizacji istniejącej oczyszczalni byłyby kilkukrotnie wyższe od budowy kanału tłocznego i tłoczeniu ścieków do Oczyszczalni w Sitkówce Zarząd Spółki podjął negocjacje z Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. w zakresie możliwości realizacji tego rozwiązania. Po uzyskaniu zgody Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. na rozpoczęcie działań weryfikujących możliwości techniczne budowy kanału tłocznego Zarząd Spółki w porozumieniu z Gminą Piekoszów przygotował wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. Gmina Piekoszów otrzymała na to działanie 3 miliony złotych dofinansowania.

W międzyczasie opracowano kilka propozycji przebiegu kanału tłocznego. W porozumieniu z Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. wybrano najbardziej optymalną trasę, na podstawie której złożono do Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków przyłączenia się do sieci. W trakcie opracowywania jest również Karta informacyjna przedsięwzięcia, która będzie niezbędna do wykonania kolejnych dokumentacji inwestycji. Spółka przesłała również zapytania do instytucji, których nieruchomości są na wybranej trasie kanału tłocznego z prośbą o informacje na jakim etapie i jaką dokumentację należy przedłożyć w celu uzgodnienia trasy.

Po uzyskaniu opisanej powyżej dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg na budowę kanału tłocznego.