Oczyszczalnia ścieków

Spółka 18.12.2019 r. złożyła wniosek o pożyczkę na okres 15 lat z 30 % umorzeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dziedzinie Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi dla zadania „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi” z wkładem własnym wynoszącym 5% wartości zadania oszacowanego na 30 000 000,00 netto. 27.05.2020 r. Spółka podpisała umowę pożyczki nr 1744/20 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 28 914 000,00zł, w zakresie której zrealizowane miało zostać zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi”. 03.11.2020 r. Spółka ogłosiła konkurs na opracowanie i zaprezentowanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-urbanistycznej inwestycji pn. „Zabezpieczanie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi. Następnie 15.03.2021 roku powołano Sąd Konkursowy w składzie:

– Adam Nosek – Przewodniczący (pracownik spółki);

– Marta Domagała – Członek (pracownik spółki);

– Marek Szczerba – Członek (przedstawiciel Urzędu Gminy w Piekoszowie);

– Dr hab. Inż. Jarosław Gawdzik – Członek (Profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Kierownik Katery Technologii Wody i Ścieków);

– Dr hab. Inż. Bartosz Szeląg – Członek (Profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Katedra Geotechniki i Gospodarki Odpadami).

Sąd konkursowy po zapoznaniu się z pracami uznał jednogłośnie, że wszystkie złożone w konkursie prace nie spełniają warunków określonych w regulaminie przez co nie mogą zostać poddane ocenie. W związku z tym konkurs został unieważniony. W maju 2021 roku zostanie przeprowadzona ekspertyza techniczna związana z istniejącą oczyszczalnią (budowlana i technologiczna), następnie podjęte zostaną dalsze kroki związane z modernizacją obiektu.