Informacja publiczna

Na stronie internetowej www.zukpiekoszow.pl oraz na stronie bip przedsiębiorstwa www.zukpiekoszow.naszbip.pl publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – pobierz.

 

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

– pocztą elektroniczną na adres biura Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. biuro@zukpiekoszow.pl

– pocztą na adres: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów.