INFORMACJA O WYNIKACH zapytania ofertowego

Informujemy, że w dniu 03.04.2015 r. o godz. 11:30 rozstrzygnięto postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału w terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu.”.
W załączeniu pełna informacja o wynikach