KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 24 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości  mieszkańcom gminy Piekoszów nowe stawki opłat za dostawę wody oraz odbiór ścieków.

W związku z nie podjęciem przez Radę Gminy Piekoszów Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z zgodnie z art. 24 punkt 8 Ustawy, taryfy zweryfikowane przez Wójta Gminy Piekoszów wchodzą w życie i obowiązują w okresie od dnia 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

POBIERZ TARYFY