KONSULTACJE SPOŁECZNE – LOKALIZACJA PSZOK

Opis przedmiotu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów dotyczących miejsca lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 2013 roku nasza Gmina w przetargach nieograniczonych wybiera przedsiębiorstwo, które prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W związku z możliwością pozyskania środków na budowę gminnego PSZOKu a zarazem częściowego zniwelowania dynamiki rosnących cen za gospodarowanie odpadami gmina przystępuje do konsultacji miejsca lokalizacji projektowanego PSZOK. Do tworzenia PSZOK zobowiązuje każdą gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek zorganizowania punktselektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewniający przyjmowanie,co najmniej następujących odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

➢ papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne tj. farby, tusze, kleje detergenty, rozpuszczalniki, oleje silnikowe, urządzenia zawierające freony itp.,przeterminowane leki i chemikalia,odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny,meble inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzież.

Lokalizując PSZOK należy unikać wbezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, szkół, przedszkoli oraz miejsc rekreacji, takich jak parki lub skwery. Trzeba również zadbać ozapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Działka musi mieć dostęp do przyłączy energetycznych iwodociągowych, adroga dojazdowa winna być przystosowana do przejazdu pojazdów ozwiększonej masie, przewożących gruz iodpady gabarytowe. Ponadto warunkiem powstania PSZOKu wdanej lokalizacji jest zgodność zprzepisami szczegółowymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym ochrony ujęć wody pitnej czy cennych przyrodniczo obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.Planowana budowa PSZOKu przewiduje umieszczenie na jego terenie następujących obiektów urządzeń:

• pomieszczenie biurowosocjalne, wiaty, magazyn odpadów niebezpiecznych (tj. farby, oleje, baterie) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, magazyn na odpady do ponownego użycia wraz z warsztatem, myjnia, waga najazdowa zagłębiona, rampa najazdowa z podjazdem, zbiornik na wody opadowe, waga do 300 kg.

 

W związku z powyższym Gmina Piekoszów planuje złożyć w trzecim kwartale br. wniosek odofinansowanie budowy PSZOK w konkursie w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych koncepcje (propozycje) dwóch lokalizacji PSZOK wGminie Piekoszów w Wincentowie i w Łubnie.

 

1. Działka 872 – obręb geodezyjny 0019 WincentówWłasność Skarb Państwa / KOWR. Działka o powierzchni 5,05 ha nieregularnykształcieumiejscowiona centralnej części gminyDziałka jest własnością Skarbu Państwa, ale istnieje możliwość nieodpłatnego nabycia części tej działki o pow. Około 3,0 ha na ten cel. Działka ma w pobliżu dostęp do sieci wodociągowej w odległości około 50 m od wschodniej granicy działki oraz dostęp do kanalizacji sanitarnej w odległości około 170 m od wschodniej granicy działki. Posiada również dostęp do sieci energetycznej w odległości około 30 m od wschodniej granicy działki.

- dzialka-1.jpg

 

2. Działka 102/2 – obręb geodezyjny 0010 Łubno. Własność Gmina Piekoszów. Działka posiada nieregularny kształt i powierzchnię 0,74 ha. Około 100 m od granicy działki jest sieć wodociągowa, brak kanalizacji sanitarnej. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, drogiasfaltowej(przedłużenie ul. Wrzosowej w Micigoździe) niedalekie sąsiedztwo zakładu zajmującego się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.oraz składowiska odpadów komunalnych w Promniku.

- dzialka-2.jpg

Ankietę można znaleźć w linku poniżej na dole artykułu.

https://www.piekoszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=298&sub=18&dzialy=298&akcja=artykul&artykul=3363