ODCZYTY WODOMIERZY HARMONOGRAM (AKTUALIZACJA)

Zmiany w harmonogramie odczytów wodomierzy

I tydzień maja:
– 4 – 5 maja Szczukowskie Górki;
– 5 –  7 maja Zajączków, Szczukowice;

II tydzień maja:
– 10 – 14 maja Szczukowice;
– 10 – 11 maja Bławatków;
– 12 maja Skałka;
– 13 maja Gałęzice;
– 13 – 14 maja Lesica;
– 14 maja Łubno.

W zależności od sytuacji mogą nastąpić niewielkie zmiany w harmonogramie. Na bieżąco będziemy podawać kolejne informacje dotyczące następnych miejscowości.

 

Jak rozpoznać pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie?

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z Klientami posiadają przy sobie:

– legitymację służbową:

Legitymacja odczytującego stan wodomierzy zawiera numer legitymacji, zdjęcie pracownika, imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy pracownika, pieczęć p.o. zarządu wydającego legitymację, datę wydania legitymacji.

– pisemne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości w celu naprawy, kontroli, wymiany urządzeń należących do przedsiębiorstwa, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, założenia plomb, usunięcia awarii oraz odczytu licznika. Upoważnienie zawiera imię i nazwisko danego pracownika. Upoważnienie posiada pieczęć firmową. Upoważnienie jest ważne wraz z legitymacją służbową.

Informacje dodatkowe:

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie są ubrani w stroje firmowe. Posiadają dokument związany ze sprawdzeniem aktualizacji danych z umów, formularz zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej oraz tabele, w które wpisują stan wodomierzy.