PRZETARG NA „ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza oferentów do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.

 

1)       Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie niezależne części:

  1. a) część nr 1  wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Nowe ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów”, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Piekoszów.
  2. b) część nr 2 – wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie miejscowości Gałęzice, gm. Piekoszów do ujęcia wody w Lesicy i odłączenie od infrastruktury wod.-kan. należącej do Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance”, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, niezbędnymi obiektami budowalnymi, technologicznymi, inżynierii wodnej przyłączy dla mieszkańców miejscowości Gałęzice oraz części miejscowości Skałka, położonych w gminie Piekoszów poza aglomeracją.

 

W załączeniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BZP – ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 21.10.2020
Zał. nr 1- PFU Nowe ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów
Zał. nr 2- PFU Przyłączenie miejscowości Gałęzice, gm. Piekoszów do ujęcia wody w Lesicy i odłączenie od infrastruktury wod.-kan. należącej do Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance
zał. nr 3 – dane historyczne
zał. nr 4 – formularz oferty
zał. nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków
zał. nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 7 – przynależność do grupy kapitałowej
zał. nr 8 – wykaz podwykonawców
zał. nr 9 – wykaz robót, usług
zał. nr 10 – wykaz osób
zał. nr 11 – oświadczenie
zał. nr 12 – wzór zobowiązania
zał. nr 13a – wzór umowy
zał. nr 13b – wzór umowy

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii.

 

Marcin Heliosz

Prezes Zarządu