PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o Ogłasza publiczny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu IVECO E.CARGO Model pojazdu: ML180E28 Euro Cargo E4 18.0 t

      1.Dane techniczne:

– Marka/typ – IVECO E.CARGO

– rok produkcji – 2009

– nr rejestracyjny – TKI VK50

– pojemność – 5880 cm³

– moc silnika – 279KM

– numer podwozia – ZCFA1TM0492552725

Cena wywoławcza – 183 800,00 zł brutto

Wadium – 4 000,00 zł

Szczegółowe dane techniczne pojazdu znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  1. Pisemne oferty można składać w siedzibie Zakład Usług Komunalnych

w Piekoszowie Sp. z o.o., Ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów

(sekretariat) do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 9.00.

Oferta powinna zawierać :

– imię i nazwisko lub nazwę firmy

– adres oferenta

– ofertę cenową

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Oferta na zakup samochodu IVECO E.CARGO Model pojazdu: ML180E28 Euro Cargo E4 18.0 t, nie otwierać przed 11 stycznia 2016r.

do godz. 09.00”

  1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., Ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym fakcie poinformowany przez Zamawiającego.

  2. Samochód można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego w godz. 8.00 – 15.00 do dnia poprzedzającego przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 694 207 551

Termin oględzin należy uzgodnić telefonicznie.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
  1. Wadium winno być wpłacone na konto sprzedającego : Konto Bank Spółdzielczy w Łopusznie87 8499 0008 0400 1397 2000 0001 najpóźniej do godz. 09.00 dnia 11 stycznia 2016r,
  1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik uchyli się od zawarcia umowy
  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłużej niż 7dni.
  1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan pojazdu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

 

Podpisał:

Prezes Zarządu

Jerzy Wijas