Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Budowę rurociągu grawitacyjnego oczyszczonych ścieków
komunalnych do cieku A (BABIA)”

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.  działając
na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004- Prawo zmówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.) przedmiotowe postępowanie
o udzielenie  zamówienia publicznego zostało unieważnione.
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta (brak ofert).
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania
jest zasadne i konieczne.